ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ (WJR2525T-GCT)

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ (WJR2525T-GCT)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ (WJR4025T-GCT)

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ (WJR4025T-GCT)
អានបន្ត
ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK425T-U2ST)

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK425T-U2ST)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK435T-U2ST)

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK435T-U2ST)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK450T-U2ST)

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMK450T-U2ST)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMR435T-L2ST)

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (UMR435T-L2ST)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (HRJ196-PDWH)

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (HRJ196-PDWH)
អានបន្ត
ក្បាលម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX690H-TAX2)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX690H-TAX2)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX390T2-QBD)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX390T2-QBD)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX390T2-QHTN)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX390T2-QHTN)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX270T2-QHTN)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX270T2-QHTN)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX200T2-QTB)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX200T2-QTB)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX160T2-QAB3)

ក្បាលម៉ាស៊ីន (GX160T2-QAB3)
អានបន្ត
ម៉ាស៊ីនភ្លើង

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EU22iT-R)

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EU22iT-R)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EZ3000CX)

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EZ3000CX)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EZ6500CXS)

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EZ6500CXS)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EG6500CX RH)

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EG6500CX RH)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EU10iT1-RR1)

ម៉ាស៊ីនភ្លើង (EU10iT1-RR1)
អានបន្ត
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WB20XT3-DT)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WB20XT3-DT)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WL20XH-DR)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WL20XH-DR)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WL30XH-DR)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WL30XH-DR)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WH20XT-DX)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WH20XT-DX)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WH20XT-DFX)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WH20XT-DFX)
អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WB30XT3-DR)

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (WB30XT3-DR)
អានបន្ត