វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីជំនាញជុសជុល និងតំហែទាំលើប្រព័ន្ធប៊ិចសាំងទៅកាន់បណ្តាហាងជួសជុលម៉ូតូទូទៅពីក្រុមហ៊ុន ហុងដា អិន ស៊ី អិច ៖

• អ្នកជំនាញបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ បានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហុងដា
• ចូលរួមដោយជាងជួសជុសម៉ូតូទូទៅ ប្រមាណ ៣៥០០ នាក់នៅស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសនាបច្ចុប្បន្ន
• បង្កើនសមត្ថភាពជាងជួសជុលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលលើម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបិចសាំង PGM-FI
• អតិថិជនមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភលើ ការស្វែងរកកន្លែងជួសជុលទៀតនោះទេ។
👉 សម្គាល់: រាល់បណ្តាហាងដែលមានបដានេះ បញ្ជាក់ថាជាងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធបិចសាំងពីក្រុមហ៊ុន ហុងដា អិន ស៊ី អិច៕

ចែករំលែកនៅលើសង្គម