ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន CSR
Jul 08, 2021

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ជាងម៉ូតូឆ្មើម២០១៩

ក្រុមហ៊ុន N. C. X. Honda បានបង្កើតនូវកម្មវិធី ការប្រលងជ្រើសរើសជាងម៉ូតូ ឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បីជម្រុញទឹកចិត្តម្ចាស់សាខា


Read More

Jul 08, 2021

កម្មវិធីទស្សនាកុនជុំគ្នានៅ MAJOR CINEPLEX AON MALL សម្រាប់សមាជិក EX

ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ឱកាសដល់អតិថិជន ប្រើប្រាស់ម៉ូតូអូតូ Honda Zoomer-X និង Honda MSX ដែលជាសមាជិក EX-Club


Read More